تبلیغات
سدرة المنتهی - معرفت نفس (1) (علامه حسن زا ده آملی)

سدرة المنتهی

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

موضوع: علامه حسن زاده آملی -

وجود است كه مشهود ما است
ما موجودیم و جز ما همه موجودند ما جز وجود نیستیم و جز وجود را نداریم و جز
وجود را نمى یابیم و جز وجود را نمى بینیم . وجود را در فارسى به هست و هستى تعبیر مى كنیم . در مقابل
وجود عدم است كه از آن به نیست و نیستى تعبیر مى شود . و چون عدم نیست و نیستى است پس عدم هیچ است و هیچ
چیزى نیست تا مشهود گرددو اگر بحثى از عدم پیش آید به طفیل وجود خواهد بود . پس وجود است كه منشا آثار
گوناگون است و هر چه كه پدید مى آید باید از وجود باشد نه از عدم . و من بدیهى تر از این درس چیزى نمى
دانم . این بود سخن ما در این درس و خلاصه اینكه جز هستى چیزى نیست و همه هستند و هر اثرى از هستى است .
اكنون در دنباله این درس یك فحص و بحث در پیرامون مشهودات خود به میان مى آوریم كه ببینیم كدام یك از

آنها اشرف از دیگران است تا دانش پژوهان را در مسیر تكاملى علمى و دانش پژوهى
موجب مزید شوق
و
زیادتى ذوق گردد و رغبت و میل آنان فزونى گیرد و سبب كثرت استبصار و وفور انتباه آنان شود . اینك
گوئیم كه در مشهودات خود كاوش مى كنیم تا ببینیم آثار وجودى كدام یك از آنها بیشتر است : یك قسم از
مشهودات خود را مى بینیم كه به ظاهر هیچ حس و حركت ندارند و آنها را رشد و نمو نیست
چون : انواع سنگها
و خاكها و مانند آنها كه این قسم را جماد مى گوییم . و یك قسم دیگر را مى بینیم كه تا حدى حس و حركت
دارند و رشد و نمو مى كنند
چون : انواع نباتات كه رستنیها باشند از گیاه گرفته تا درخت . و چون جماد و
نبات را با یكدیگر بسنجیم مى بینیم كه هر دو در اصل وجود داشتن مشتركند
و جماد حجم دارد
نبات هم
حجیم است . آن وزن دارد و این نیز وزین است تا كم كم به جایى مى رسیم كه مى بینیم نبات رشد و نمو دارد و
او را تا اندازه اى حس و تا حدى حركت است ولى جماد فاقد این كمال است و صاحب این كمال آثار وجودى بیشتر دارد پس نبات در رتبه برتر از جماد است . و یك قسم دیگر را مى بینیم كه آنها را حركات گوناگون است و حس آنها به مراتب شدیدتر و قویتر از حس نباتات است و
افعال گوناگون از آنها بروز مى كند و همه از اراده آنها است كه انواع حیوانات برى و بحرى اند و چون
این قسم را با نبات مقایسه كنیم مى بینیم كه هر دو در وجود داشتن و جسم بودن و در لوازم جسم شریكند و
نیز نبات را رشد و نمو است یعنى داراى قوه اى است كه بدان قوه غذا مى گیرد و مى بالد و این قوه را در
این قسم كه حیوان است نیز مى یابیم تا اندك اندك به جایى مى رسیم كه مى بینیم حیوان واجد كمالاتى است
كه نبات فاقد آنها است كه همان حركات ارادى و افعال گوناگون است ناچار شعور و قوه و بینش بیشتر و
قویتر موجب آنگونه امور مختلف است
پس آثار وجودى و حیاتى حیوان بیشتر از نبات است پس حیوان در رتبه
برتر از نبات است . و یك قسم دیگر را مى بینیم كه تمام آثار وجودى حیوان را دارا است با اضافه این معنى
و این حقیقت كه موجودى است داراى رشد و نمو و حس و حركت ارادى و دیگر قواى حیوانى
ولى افعالى از او
صادر مى شود كه از هیچ حیوانى ساخته نیست . و مى بینیم كه همه حیوانات و نباتات و جمادات مسخر اویند و
او بر همه حاكم و غالب
این موجود عجیب انسان است . پس ناچار قواى حیاتى و وجودى او بیشتر از حیوانات
است
پس انسان در رتبه والاتر از حیوان است . و باز اگر در افراد این نوع
فحص و كاوش كنیم مى بینیم كه
آثار وجودى دانا و مراتب بیش از نادان است و همه اكتشافات و اختراعات و . . . از دانمشند است نه از
نادان
و انسان نادان
محكوم دانا و تابع او است و در حقیقت دانش است كه محور جمیع محاسن است . پس
انسان دانا
اشرف از انسان نادان و حیوان و نبات و جماد است . پس در حقیقت
علم
موجود اشرف
و در رتبه
فزون تر از همه است تا زمان بحث در گوهر علم فرا رسد كه ببینیم چگونه گوهرى است .


برچسب ها: معرفت نفس،

نوشته شده در چهارشنبه 9 دی 1388 توسط سعید آقاپور
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin