تبلیغات
سدرة المنتهی - الهی نامه 2

سدرة المنتهی

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

بسم الله الرحمن الرحیم

الهى مست تو را حد نیست ولى دیوانه ات سنگ بسیار خورد، حسن مست و دیوانه تست.

الهى ذوق مناجات كجا و شوق كرامات كجا.

الهى علمم موجب ازدیاد جهلم شد یا علم محض و نور مطلق بر جهلم بیفزا.

الهى اثر و صنع توام چگونه بخود نبالم.

الهى دو وجود ندارد و یكى را قرب و بعد نبود.

الهى هر چه بیشتر دانستم نادانتر شدم بر نادانیم بیفزا.

الهى تا كعبه وصلت فرسنگها است و در راه خرسنگها و این لنگ بمراتب كمتر از خرچنگ است، خرچنگ را گفتند بكجا میروى گفت به چین و ما چین گفتند با این راه و روش تو.

الهى دل داده معنى را از لفظ چه خبر و شیفته مسمى را از اسم چه اثر.

الهى كلمات و كلامت كه اینقدر شیرین و دلنشین اند خودت چونى.

الهى اگر از من پرسند كیستى چه گویم.

الهى هر چه بیشتر فكر مى كنم دورتر میشوم.

الهى گروهى كو كو گویند و حسن هو هو.

الهى از گفتن یا شرم دارم.

الهى داغ دل را نه زبان تواند تقریر كند و نه قلم یارد بتحریر رساند الحمد لله كه دلدار به ناگفته و نانوشته آگاه است.

الهى محبت والد به ولد بیش از محبت ولد به والد است كه آن اثر است نه این با اینكه اعداد است و علیت و معلولیت نیست پس محبت تو بما كه علت مطلق مایى تا چه اندازه است، یحبهم كجا و یحبونهم كجا؟!

الهى از كودكان چیزها آموختم لا جرم كودكى پیش گرفتم.

الهى چون است كه چشیده ها خاموشند و نچشیده ها در خورشند.

الهى از شیاطین جن بریدن دشوار نیست با شیاطین انس چه باید كرد.

الهى خوشدلم كه از درد مینالم كه هر دردى را درمانى نهاده اى.

الهى در خلقت شیطان كه آنهمه فوائد و مصالح است در خلقت ملك چه ها باشد.

الهى دیده را بتماشاى جمال خیره كرده اى،دل را بدیدار ذوالجمال خیره گردان.

الهى خنك آنكس كه وقف تو شد.

الهى شكرت كه دولت صبرم دادى تا بملكت فقرم رساندى.

الهى شكرت كه از تقلید رستم و به تحقیق پیوستم.

الهى تو پاك آفریده اى ما آلوده كرده ایم.

الهى پیشانى بر خاك نهادن آسان است دل از خاك برداشتن دشوار است.

الهى ظاهر ما اگر عنوان باطن ما نباشد در یوم تبلى السرائر چه كنیم.

الهى شكرت كه كور بینا و كر شنوا و گنگ گویایم.

الهى درویشان بى سر و پایت در كنج خلوت بى رنج پا، سیر آفاق عوالم كنند كه دولتمندانرا گامى میسر نیست.

الهى اگر گلم و یا خارم از آن بوستان یارم.

الهى انسان ضعیف كجا و حمل قول ثقیل كجا.

الهى چگونه دعوى بندگى كنم كه پرندگان از من میرمند و ددان رامم نیستند.

الهى گرگ و پلنگ را رام توان كرد با نفس سركش چه باید كرد.

الهى چگونه ما را مراقبت نباشد كه تو رقیبى و چگونه ما را محاسبت نبود كه تو حسیبى.

الهى حلقه گوش من آن در ثمین انا بدك اللازم یا موسى.

الهى علف هرزه را وجین توان كرد ولى از تخم جرجیر، خس نروید.

الهى حق محمد و آل محمد بر ما عظیم است اللهم صل على محمد و آل محمد.

الهى نهر بحر نگردد ولى تواند با وى پیوندد و جدولى از او گردد.

الهى چون در تو مینگرم رعشه بر من مستولى میشود پشه با باد صرصر چه كند.

الهى دیده از دیدار جمال لذت میبرد و دل از لقاى ذوالجمال.

الهى انسانرا قسطاس مستقیم آفریده اى افسوس كه ما در میزان طغیان كرده ایم.

الهى شكرت كه نعمت صفت ایثارم بخشیدى.

الهى نعمت ارشادم عطا فرموده اى توفیق شكر آن را هم مرحمت بفرما.

الهى عروج بملكوت بدون خروج از ناسوت چگونه میسر گردد یا من بیده ملكوت كل شى ء خذ بیدى.

الهى بسوى تو آمدم بحق خودت مرا بمن بر مگردان.

الهى اگر بخواهم شرمسارم و اگر نخواهم گرفتار.

الهى ظاهر كه اینقدر زیبا است باطن چگونه است.

الهى آخر خودت را در حق ما اول بفرما كه آخرین شفاعت را ارحم الرحمین فرماید.

الهى دل بى حضور چشم بى نور است نه این صورت ببیند و نه آن معنى.

الهى فرزانه تر از دیوانه تو كیست.

الهى دولت فقرم را مزید گردان.

الهى شكرت كه فهمیدم كه نفهمیدم.

الهى گریه زبان كودك بى زبان است آنچه خواهد از گریه تحصیل مى كند از كودكى راه كسب را بما یاد داده اى قابل كاهل را از كامل مكمل چه حاصل.

الهى شك شوریده جهانى را میشوراند این شوخ دیده را شوریده تر كن.

نبودم و خلعت وجودم بخشیده اى، خفته بودم و نعمت بیداریم عطا كرده اى، تشنه بودم و آب حیوتم چشانده اى، متفرق بودم و كسوت جمعم پوشانده اى، توفیق دوام در صلوتم هم مرحمت بفرما كه الذین هم على صلوتهم دائمون كامروا هستند.

الهى مصلى كجا و مناجى كجا تالى فرقان كجا و اهل قرآن كجا خنك آنكه مصلى مناجى و تالى فرقان و اهل قرآنست.

الهى عارف را با عرفان چه كار عاشق معشوق بیند نه این و آن.

الهى توانگرانرا به دیدن خانه خوانده اى و درویشانرا بدیدار خداوند خانه آنان سنگ و گل دارند و اینان جان و دل آنان سرگرم در صورتند و اینان محو در معنى خوشا آن توانگرى كه درویش است.

الهى قیس عامرى را لیلى مجنون كرد و حسن آملى را لیلى آفرین این آفریننده دید و آن آفریننده را در آفریده بر دیوانگان آفرین.

الهى اگر عنایت تو دست ما را نگیرد از چهل ها چله ما هم كارى برنیاید.

الهى خوشا آنانكه همواره بر بساط قرب تو آرمیده اند.

الهى شكرت كه این تهیدست پا بست تو شد.

الهى خوشا آنانكه در جوانى شكسته شدند كه پیرى خود شكستگى است.

الهى عقل و عشق سنگ و شیشه اند عاشقان از عاقلان نالند نه از جاهلان.

الهى اگر كودكان سرگرم بازیند مگر كلانسالان در چه كارند.

الهى شكرت كه پیرنا شده استغفار كردم كه استغفار پیر استهزاء را ماند.

الهى آنكه ترا دوست دارد چگونه با خلقت مهربان نیست.

الهى كى شریك دارد تا تو را شریك باشد.

الهى من واحد بى شریكم چگونه ترا شریك باشد.

الهى خوشا آندم كه در تو گمم.

الهى از من و تو گفتن شرم دارم انت انت.

الهى نه خاموش میتوان بود و نه گویا در خاموشى چه كنیم در گفتن چه گوییم.

الهى دل بسوى كعبه داشتن چه سودى دهد آنكه را دل بسوى خداوند كعبه ندارد.

الهى عبادت ما قرب نیاورده بعد آورده است كه فویل للمصلین الذین هم فی صلوتهم ساهون.

الهى كامم را به حلاوت و تلاوت كلامت شیرین بدار.

الهى فتح قلب به ضم عین است، نصب عینم مرفوع غضوا ابصاركم ترون العجائب.

الهى قول و فعل قائل و فاعلند در لباس دیگر كه كل یعمل على شاكلته در كتاب تدوین و تكوین جز مصنف آن كیست.

الهى از خواندن نماز شرم دارم و از نخواندن آن شرم بیشتر.

الهى این آفریده كه بدین پایه مهربان است آفریننده وى در چه پایه است.

الهى خفتگانرا نعمت بیدارى ده و بیدارانرا توفیق شب زنده دارى و گریه و زارى.

الهى جز این نمیشد با كه درآویزیم.

الهى تو خود گواهى كه اینسخنان از بى تابى است بر ما متاب.

الهى چه رسوایى از این بیشتر كه گدا از گدایان گدایى كند.

الهى جن گفتند سمعنا قرآنا عجبا یهدى الى الرشد فآمنا به واى بر انسى كه از جن كمتر است.

الهى واى بر من اگر دلى از من برنجد.


برچسب ها: الهی نامه،

نوشته شده در شنبه 26 دی 1388 توسط سعید آقاپور
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin