تبلیغات
سدرة المنتهی - باب سوم دفتر دل (علامه حسن زاده آملی) ... علامه حسن زاده آملی

سدرة المنتهی

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

1- به بسم الله الرحمن الرحیم است گرت فتحى زفتاح علیم است
2- حدیث حضرت ختمى مابست كه بسم الله كلید هر كتابست
3- كتابى را كه فرموده به اطلاق كتاب انفسى میخوان و آفاق
4- چنانكه كتبیش را نیز شامل بود اطلاق آن تعبیر كامل
5- ولى آنكه به آفاقى رسى تو كه دریابى كتاب انفسى تو

6- گرت معرفت نفس است حاصل به آفاقى توانى گشت و اصل
7- بیا از خود سفه كن سوى خارج نگراندروجود ذوالمعاج
8- بیا خود را شناست ایخواجه اول كه سر گردان نمانى و معطل
9- زهر جایى خواهى سر در آرى زخود نزدیكتر راهى ندارى
10- ترانفست بخارج هست مرآت ولى آئینه زنگار است هیهات
11- ترا تا آینه زنگار باشد حجاب رویت دلدار باشد.
12- شبى خلوت نما با دفتر دل ببین در دفترت دارى چه حاصل
13- بشور دانش كه از سان ضمائر بشب بینى یوم تبلى اسرائر
14- بیا در كارگاه صبنعة الله كه گیرى رنگ بیرنگى و آنگاه
15- چو صفحه افاقى سطر لاب بیابى نفس خود راباب ابواب
16- نباشى در امید فتح بابى مگر انكه كلیدش را بیابى
17- ترا مفتاح فتاح مفاتح نباشد غیر بسم الله صالح
18- هر آن فتحى كه عارف مینماید به بسم الله آن را مى گشاید
19- بود هر حرف بسم الله بابى زهر بابى مراد خویش بابى
20- گرت شد سر بسم الله حاصل مراد تو نشد آنگاه حاصل
21- مرا از رحمت حق دور بینى كر و لال و چلاق و كور بینى
22- شنیدم عارفى عالیجنابى بهر حرفش كتاب مستطابى
23- به تفسیر و بیان با و سینش نوشته تا به میم آخر نیش
24- كه شد یكدوره اش نوزده مجلد ولى كامل بگوید تا در این حد
25- كه تفسیر ار كنم نقطه بى را لقدا ا قرت سعبین بعیرا
26- نباشد راحتى از بهر روحت اگر از روح تو نبود فتوحت
27- ترا جسم و غذاى جسم مطلوب براى روح مى باشند محبوب
28- چو جسمى نبود از بهر فتوحت نباشد جز عذابى بهر روحت
29- اگر چه وصلت از حب است جارى در اجسام است محض هم جوارى
30- وصال جسم تا سرحد سطح است وراى ان سخن در حد سطح است
31- نهایت وصلت جسمى نكاح است كه آن از غایت حب لقاح است
32- وصال روح با روحست درد است وصالى فوق الفاظ و عبارات
33- تو دانش اتحاد عقل و معقول تو خوانش وصل علت هست و معلول
34- تو گویش ارتقاى ذات عاشق تو نامش اعتلاى نفس ناطق
35- تو مى گو روح اند اشتداد است براى كسب عقل مستفاد است
36- و یا اینكه تعالى وجود است كه هر دم از خدایش فضل وجود است
37- و یا تجدید امثال است و دیگر چه باشد حركت در متن جوهر
38- هر آنچه خوانیش بى شگ و بى ریب زعینبى و دروانى هم سوى غیب
39- زحد نقص خود سوى كمالى بسوى كل خود در اتحالى
40- هر انچه جسم و جسمانى یكسر ترا محض معدند و نه دیگر
41- كجا جسمى تواند بود علت كه عین مسكنت هست و مذلت
42- ترا در راه استكمال ذاتى بباید همت و صبر و ثباتى
43- كه گردى قابل فیض الهى نمایندت همه اشیاء كماهى
44- نبور حق دلت گردد منور زبانت هم بذكر او معطر
45- مقامى كان ترا باشد مقرر بعز قرب او گردى مظفر
46- مقامى كان برایت هست مطلوب مقام غر محمود است و محبوب
47- مقامى كان بقاى جاودانیست كه در حب بقایت كامرانیست .
48- بقایى در لقاى با خدایت بگویم با تو از حب بقایت


برچسب ها: دفتر دل،

نوشته شده در سه شنبه 29 دی 1388 توسط سعید آقاپور
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin