تبلیغات
سدرة المنتهی - توبه و اندیشه های علامه حسن زاده آملی

سدرة المنتهی

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

موضوع: علامه حسن زاده آملی -

تعلق به امور جسمانى و توبه

تـعـلق بـه امـور جـسـمـانى ؛ موجب دورى نفس از معقولات و اشتغالش به مجردات است ، چه شـدت تـعـلق و غـرق گـشـتـن در عـالم طـبـیـعـت ، نـفـس ‍ انـسـان را از نیل به كمال باز مى دارد.

از امام صادق علیه السلام نقل است :

پـدرم هـمـواره مـى فـرمـود: هـیـچ چـیز چون گناه ، قلب را تباه نكند. قلب همچنان بر گناه اصرار ورزد تا این كه گناه بر آن غالب آید و آن را وارونه كند.

فیض كاشانى  در كتاب وافى در توضیح این حدیث مى گوید:
مـراد آن اسـت كـه گـنـاه ، هـمـواره بـر قـلب تـاثـیـر نـهـاده ، حـلاوت و صـفـاى آن را زایـل مـى كـنـد تـا ایـن كـه آن رویـش را كـه بـه سـوى حـق و آخـرت اسـت ، بـه سـوى بـاطـل و دنیا مایل گرداند.

بنابراین ، حقیقت توبه ، عبارت است از بریدن نفس از تعلق بـه مـاده و نـفـى عـلاقـه و گـرایـش بـه عـالم اجـسـام ، بـه طـورى كـه ایـن عـمـل بـرایـش مـلكـه گـردد، و بـه سـراى تـطـهـیـر و هـمـراهـى بـا قـدسـیـان وصـول یـابـد. و بـدین سان ، ورطه حجاب و بعد، به سبب التفات به معقولات و تعلق به مجردات ، به كنار رود، چه دورى از یكى از این دو روى ، موجب نزدیكى به روى دیگر اسـت ،

 و از ایـن رو، حـضـرت صـلى الله عـلیـه و آله فـرمود:

دنیا و آخرت چون دو كفه تـرازویـنـد كـه هـر كـدام سـنـگـیـنـى یـابـد، دیـگـرى سـبـك شـود.

 و كـسـى از اهـل حـكـمـت گـفـتـه اسـت : آنـهـا چون دو هوویند كه انس یافتن با هر كدام ، موجب بیزارى از دیگرى است ، و بالجمله ، امور دنیوى و تعلق بدان ، موجب حرمان و مانع از تعلق به امور اخـروى اسـت و بـه قـدرى كه از هر یك دورى حاصل شود، دیگرى نزدیك گردد

و حضرت صـلى الله عـلیـه و آله از ایـن جـمـله تـعـبـیـر فـرمـود كـه : دنـیـا راس هر گناهى است .

پـس تـوبـه مـعـتـبـر نـزد اهـل الله درسـت نـیـایـد جـز بـه اعـراض كـامـل از احـوال دنـیـوى ، بـه حـیـثـى كـه بـدانـها التفات نیابد و از نظر خویش دورشان گـردانـد؛

 چـنـانـكـه در حـدیـث آمـده اسـت : دنـیـا بـر اهـل آخـرت ، و آخـرت بر اهل دنیا، و هر دو بر اهل الله حرام گشته است

 و از این رو گـفـتـه انـد: تـوبه بر سه قسم باشد:

1-  توبه بندگان كه آن توبه از ترك طـاعـت و فـعـل قـبـیح است

2- توبه خاص اهل ورع كه توبه از ترك مندوب است

3-   دیـگـر توبه اخص من الخاص كه توبه است از التفات به غیر خدا. و این توبه ، مـخصوص اهل ولایت باشد كه غالبا در مرتبه حضورند، و توبه پیامبر اكرم صلى الله عـلیـه و آله و اولیـاى خـدا از ایـن قبیل بوده است كه او صلى الله علیه و آله خود فرمود:

گـاه دلم را كـدورتـى عارض مى شود، و من به راستى كه از خداى ، هر روز هفتاد بار آمرزش ‍ مى طلبم .نوشته شده در یکشنبه 20 دی 1388 توسط سعید آقاپور
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin